§ 1: Foreningens navn og formål:
Navn: Thisted Vægttræningsforening/Studie 7

Foreningen, som er hjemmehørende i Thisted kommune, har til formål at samle sine medlemmer om og at fremme interessen for forskellige niveauer af vægttræning herunder styrkeløft, samt aerobic, spinning, karate, kickboxing, aikido og fægtning, fra motions- til konkurrenceidræt..

§ 2: Medlemmer:
Enhver over 13 år kan optages som aktivt eller passivt medlem. Det gælder dog for alle aktiviteter, at børn fra 8 år kan deltage på specielle børnehold eller under ledsagelse af et voksent medlem.

§ 3: Kontingent:
Årets kontingent for seniorer (over 18 år), juniorer (13-18 år) og børn (8-12 år) fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 4: Foreningens ledelse:
Foreningen ledes af en generalforsamling og en bestyrelse. Sidstnævnte varetager foreningens daglige arbejde og interesser. 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer: Formand, kasserer, næstformand og to menige bestyrelsesmedlemmer. Foreningens daglige leder, som ansættes/udpeges af bestyrelsen, er medlem af bestyrelsen, hvis ikke andet aftales. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i utide, indkaldes suppleanten. Er der herpå yderligere afgang fra bestyrelsen i utide, kan bestyrelsen frit vælge et medlem af foreningen ind i bestyrelsen. Denne post skal dog sættes på valg ved den først kommende generalforsamling. Der skal vælges én bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsens 5 valgbare medlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år, således at bestyrelsesmedlem 1 og 2 vælges på ulige årstal og bestyrelsesmedlem 3, 4 og 5 vælges på lige årstal.
Den daglige leder er fast medlem af bestyrelsen, og er derfor ikke på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, næstformand, kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer.

Formand, kasserer og den daglige leder udgør bestyrelsens forretningsudvalg.

Foreningen tegnes økonomisk af kassereren, formanden samt den daglige leder hver for sig.

Ved optagelse af lån og pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Formanden og/eller den daglige leder indkalder til bestyrelsesmøder, når de skønner det nødvendigt, eller når mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er tilstede og deltager i afstemningerne. 
Afgørelserne træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme, eller i dennes fravær, næstformandens, afgørende. Ved hvert bestyrelsesmøde fører sekretæren en protokol, der skal godkendes og underskrives på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 5: Udvalg:
Generalforsamlingen vælger for ét år ad gangen medlemmer til diverse stående udvalg, ligesom hvert udvalg aflægger beretning om udvalgets aktiviteter på generalforsamlingen.

§ 6: Foreningens ordinære generalforsamling:
Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i februar måned. Der indkaldes ved opslag i foreningens lokaler senest 1 måned - og på foreningens hjemmeside senest 14 dage før mødets afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af 1 suppleant
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af 1 revisorsuppleant
9. Valg af udvalg
10. Eventuelt

Ad. 4: Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag vil derpå blive hængt op på opslagstavlerne i TVF´s lokaler til orientering for medlemmerne senest 5 dage før mødets afholdelse. Kun de forslag, der er optaget på dagsordenen, kan afgøres på generalforsamlingen. Der kan dog stilles ændringsforslag, der holder sig inden for de bekendtgjorte forslags rammer, blot dette sker inden afstemning om forslagene.

Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der er forelagt. Dog kræves 2/3 majoritet for vedtagelse af nye vedtægter eller ændringer af bestående. Hvis der er mindst 2/3 majoritet for en ændring i bestående vedtægter, skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling til afgørelse ved simpel flertalsafgørelse, hvis blot ét medlem forlanger dette.

Angående personvalg og øvrige afstemninger: Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt ét medlem kræver det, og disse afgøres ved simpelt stemmeflertal bortset fra de under vedtægter nævnte forhold. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer af foreningen, som har været medlem mindst 2 måneder i en ubrudt periode op til generalforsamlingen. Ved medlem forstås en person som i førnævnte periode enten har betalt 1 mdrs - 3 mdrs - 6 mdrs. - 12 mdrs. kontingent, eller betalt for deltagelse på et hold i en, på forhånd, fastlagt periode.

For at opnå stemmeret skal medlemmerne, i medlemsperioden, deltage aktivt i én eller flere af foreningens aktiviteter, mindst 5 gange på månedsbasis.

Bestyrelsesmedlemmer og frivillige instruktører som er fritaget for kontingentbetaling, har stemmeret på ligefod med stemmeberettigede medlemmer.

Et medlem som ønsker valg til bestyrelse eller udvalg, skal skriftligt meddele dette til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ethvert medlem er valgbar til bestyrelse og udvalg efter 2 måneders medlemskab.

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på foranledning af foreningens bestyrelse, eller når mindst 20 medlemmer fremsender skriftlig begæring med angivelse af det emne, de ønsker behandlet. Jævnfør i øvrigt paragraf 6 under ændring af vedtægter. Forslagsstilleren skal selv være til stede.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel i foreningens lokaler og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 8: Ordensregler og reglementer:
Det påhviler bestyrelse og foreningens øvrige medlemmer at påse, at de af foreningen vedtagne ordensregler og reglementer overholdes. 
Dopingmisbrug tolereres ikke og vil medføre karantæne i henhold til D.I.-F.´s , FIE´s og IPF´s regler angående den sportslige aktivitet. 
Angående træningsmuligheder i klubben for en karantæneramt løfter: Der skal gives karantæne, men bestyrelsen skal tage stilling fra sag til sag og uddele karantæne i henhold til forseelsens karakter (jævnfør klubbens ordensregler). 
Angående karantæne givet af D.I.-F. for dopingmisbrug, gælder D.I.-F.´s regelsæt. Hvis det kan bevises, at et medlem af klubben har medvirket til salg eller formidling af dopingmidler, vil dette medføre livsvarig karantæne i foreningen. 
For at kunne stille op i en konkurrence for TVF skal en deltager have været medlem af klubben i mindst 2 måneder og stået på DFF´s eller DSF´s licensliste i 3 måneder.

§ 9: Regnskabsåret:
Foreningens regnskabsår er 1. 1. - 31. 12. På enhver ordinær generalforsamling forelægges et af kassereren og revisionen underskrevet årsregnskab med tilhørende status. Hver år skal der opstilles et budget for det kommende år.

§ 10: Opløsning af foreningen:
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Ved den skriftlige afstemning skal mindst 3/4 af de afgivne stemmer være for forslaget om foreningens opløsning. Hvis der er 3/4 flertal for en opløsning, men ikke 3/4 af de stemmeberettigede er tilstede, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer. I tilfælde af, at der er flertal for en opløsning, skal generalforsamlingen nedsætte en bestyrelse, som på forsamlingens præmisser skal administrere foreningens formue. Inden for 2 år efter foreningens opløsning skal bestyrelsen vurdere, om der er mulighed for og ønske om genoprettelse af foreningen. Hvis dette er tilfældet skal der indkaldes til en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer skal stemme for en genetablering af foreningen. Hvis der ikke er mulighed for eller ønske om en genetablering efter 2 års forløb, skal foreningens formue gives til Thisted Kommune til brug for idræt.

§ 11: Ekstraordinære foranstaltninger:
I tilfælde af, at disse vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er foreningens bestyrelse bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til at fremme foreningens interesser. Dette sker naturligvis under ansvar over for generalforsamlingen.

Vedtaget i Thisted d. 10. 10. 1983 og senest revideret på generalforsamlingen d. 22. 02. 2008.

 

Bestyrelsen i Thisted Vægttrænings Forening:

Klaus Brostrøm, Klavs Christensen, Bo Christensen, Tom Pedersen, Bo Hove & Jan Lyhne.


23
feb 2024

Referat af generalforsamlingen 2024

Referat af generalforsamlingen 2024
17
dec 2023

Juleholdplan 2023

Juleholdplan 2023
17
dec 2023

Åbningstider Julen 2023